Image for post
Image for post
Theo © BuitenspelVerhalen

Na 20 maanden vast te hebben gezeten, is Theo* kortgeleden vrijgekomen. De overgang van gedetineerde naar vrij man was voor hem groot. Hij vertelt ons over hoe het was om vast te zitten en hoe het kan dat men na een gevangenisstraf vaak nog steeds niet helemaal vrij is.

Hoe was je tijd in de gevangenis?

Nou, in het begin moest ik vooral denken aan Amerikaanse films enzo, maar de helft daarvan klopt niet, hoor! En verder ligt het vooral heel erg aan hoe je zelf bent, wat je geeft qua gedrag, krijg je terug. Dus als je opstandig bent, hebben die bewaarders ook zoiets van: zoek het lekker uit. …


Image for post
Image for post

Terry Akins is 9 jaar als zijn vader naar de gevangenis moet. Lang durfde hij er niet over te praten. Nu vertelt hij al ruim 10 jaar zijn verhaal over de impact die de detentie van zijn vader op hem had. Welke impact heeft het op een kind als een ouder wegvalt en naar de gevangenis moet?

“U heeft lang niet willen praten over de detentie van je vader. Wat zorgde ervoor dat u dat wel ging doen?”
“Mijn vader ging, toen ik 9 jaar was, naar de gevangenis. Ik heb er de eerste 8 jaar niet over gepraat, omdat ik bang was voor de stigmatisering. Niemand om mij heen wist het, zelfs mijn vrienden en vriendinnen niet. Ik was bang dat mensen anders naar mij zouden gaan kijken. Op een dag kwam ik in contact met Claudia Schumacher, schrijfster van het boek Kind van de Onderwereld. Ze vroeg aan mij of ik mee wilde werken aan een documentaire over kinderen met een ouder in detentie. Ik heb daar maanden over na moeten denken. Als ik met mijn verhaal naar buiten kom, dan weet heel Nederland het, dacht ik. Uiteindelijk heb ik het toch gedaan, omdat ik het verhaal van Claudia herkenbaar vond en ik merkte dat er weinig van dit soort verhalen bekend zijn. Ik wilde mijn verhaal en mijn ervaringen het taboe doorbreken. …

About

Buitenspel Verhalen

Hét platform met persoonlijke verhalen van ex-gedetineerden, familieleden en hulporganisaties die ex-gedetineerden helpen terug te keren in de maatschappij.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store